Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 7.10.2022 Jyväskylässä

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Valimotekninen Yhdistys ry, Finlands Gjuteritekniska Förening rf. Näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää  epävirallisissa yhteyksissä lyhennettä SVY tai FGF.  Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään käännöksiä The Finnish Foundry Technical Association ja Giessereitechnischer Verein Finnlands.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki

2 § Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on valimotekniikasta kiinnostuneiden yhdistäminen sekä valimotekniikan ja valunkäytön edistäminen teknologia, ihminen ja ympäristö huomioonottaen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja kursseja sekä harjoittaa julkaisutoimintaa.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka toimii valun valmistus-, tutkimus-, suunnittelu-, markkinointi- tai ostotehtävissä tai valunkäyttäjänä tai valumallien valmistus-, tai valimoittentoimittaja- tai palvelutehtävissä toimihenkilönä tai esimiestehtävissä.

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi muitakin, mikäli se katsoo jäsenyyden voivan hyödyttää yhdistystä.

Valimotekniikkaa opiskelevan voi hallitus hyväksyä nuoremmaksi jäseneksi.

Eläkkeelle siirtynyt jäsen voi eläkkeelle siirtymisen jälkeen jatkaa vanhempana jäsenenä.

Nuoremmalla ja vanhemmalla jäsenellä on vuosikokouksessa samat oikeudet kuin varsinaisella jäsenellä.

Yritysjäseneksi voi hallitus hyväksyä oikeuskelpoisen yrityksen, säätiön tai yhteisön. Yritysjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

Oikeus päästä yhdistyksen jäseneksi voidaan myöntää myös ulkomaalaisille. Ulkomaisia jäseniä ei kuitenkaan saa olla enemmän kui 1/3 koko jäsenmärästä.

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäsen, joka jättää jäsenmaksunsa maksamatta, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä.

Jäsen, joka toistuvasti käyttäytyy sopimattomasti yhdistyksen tilaisuuksissa tai joka aktiivisesti toimii yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan, voidaan hallituksenpäätöksellä erottaa yhdistyksestä.

4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä ja jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa asiamiehen ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli hallitus on asettanut toimikunnan tai mikäli yhdistyksen jäsenet ovat muodostaneet aluejaoston tai alajaoston edistämään yhdistyksen tarkoitusperää ammattikuntatasolla, on toimikunnan ja jaoston nimeämä edusta ja kutsuttava hallituksen kokouksiin, jossa hänellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Hallitus on vastuussa yhdistyksen taloudesta, omaisuudesta ja rahastoista. Hallitus laatii säännöt rahastojen hoidosta kunkin lahjakirjan ja testamentin ohjeiden ja säädösten mukaisesti.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kijoittaa puheenjohtaja tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Hallitus voi myös myöntää yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden yhdistyksen asiamiehelle sekä muulle toimihenkilölle, mikäli yhdistyksen etu näin edellyttää.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on 12 kk ja alkaa 1.7. ja päättyy seuraavan kalenterivuoden 30.6.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen jäsenlehdessä.

8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana heinä – lokakuun välisenä aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, nuoremmalla ja vanhemmalla jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (l) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 . kokouksen avaus;
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksunsuuruus;
8. valitaan hallituksenpuheenjohtaja ja neljä jäsentä ja jokaiselle varsinaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen;
9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varajäsentä;
10. valitaan vaalilautakunnan neljä jäsentä;
11. käsitellään muut kokouskutsussa esitellyt asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäviksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § Kunniajäsenyys, ansiomerkki

Henkilö, joka aktiivisesti ja huomattavalla tavalla on toiminut yhdistyksen tai sen tarkoitusperien hyväksi, voidaan vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi tai hänelle voidaan hallituksenpäätöksellä myöntää yhdistyksen ansiomerkki.

11 § Vaalilautakunta

Yhdistyksen vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan vaalilautakunnan, joka koostuu neljästä henkilöstä. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

Vaalilautakunnan tehtävä on vuosikokouksessa esittää ehdotuksensa yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseniksi sekä tilintarkastajiksi ja näitten varamiehiksi seuraavaksi toimikaudeksi.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa yhdistyksen peräkkäisessä kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksentarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

Säännöt hyväksytty 14.10.2005 SVY:n vuosikokouksessa Jyväskylässä.